'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี จ.กาญจนบุรี

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี จ.กาญจนบุรี

"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงติดตาม"โครงการทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

161718321979

วันนี้ (31 มี.ค.64) เพจ มูลนิธิชัยพัฒน เผยแพร่ภาพและข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนากองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกองพลทหารราบที่ 9 ได้เข้าร่วมและดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในปีพุทธศักราช 2562 เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีบนพื้นที่ของหน่วยขึ้นตรง จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และกองพันทหารช่างที่ 9

161718322043

การดำเนินงาน ประกอบด้วย จัดตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร ร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร FARMERS MAEKETS การจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก ดำเนินงานแปลงฝึกประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการปลูกผักปลอดภัย ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดฯ พัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ จัดทำปุ๋ยหมักจากชานอ้อย ดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ และการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำพระราชทาน ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ น้ำหมักชีวภาพจากปลา และน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

161718322066

ที่ผ่านมา กองพลทหารราบที่ 9 ได้ผลิตทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นทหารกองประจำการของหน่วยขึ้นตรงของ กองพลทหารราบที่ 9 ให้ได้เรียนรู้แนวทางเกษตรอินทรีย์และฝึกการปลูกผักปลอดภัย เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิลำเนาของตนเอง ปัจจุบันมีทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 388 นาย 

161718321959

อีกทั้งยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และต่อยอดการดำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นที่ชุมชน จำนวน 2 โครงการ คือ สนับสนุนการดำเนินโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ที่จะสร้างแหล่งผลิตอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยมุ่งเน้นไปยังประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชนแล้ว จำนวน 450 ครัวเรือน โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย ในการนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็วในการขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่กองพลทหารราบที่ 9 เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

161718321932