ปตท.ผนึก ม.มหิดลฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล

ปตท.ผนึก ม.มหิดลฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล

ปตท. จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” มุ่งนำสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล คาดเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปี2565

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ. ดร. นายแพทย์ ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะนำสูตรตำรับสมุนไพรดั้งเดิมของไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และ ปตท. จะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับสมุนไพรดั้งเดิมของไทยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจต่อเนื่องจากงานสมุนไพร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ และแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายในปี 2564 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในปี 2565