โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์ 'พระธรรมฐิติญาณ' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์ 'พระธรรมฐิติญาณ' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมณศักดิ์ "พระธรรมฐิติญาณ" (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) วัดบึงพระลานชัย เป็น "พระพรหมวชิรโสภณ"

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์ สูงขึ้นมีอยู่

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คาม วาสี สถิต วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

161701832716