โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปิดประชุมรัฐสภา วิสามัญ 7 เมษายน

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปิดประชุมรัฐสภา วิสามัญ 7 เมษายน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ฎ.ก.เรียกประชุมรัฐสภา 7 เมษายน แล้ว

161691261911

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเรื่องที่ รัฐสภา เตรียมพิจารณา ซึ่งกำหนดไว้แล้ว นั้น คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อเนื่องในมาตรา 10 หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 9 ตามที่เสียงข้างมากของรัฐสภาลงมติเห็นชอบ

       และพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว.