‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดีในโอกาสแต่งตั้งประธานประเทศแห่งสปป.ลาว คนใหม่

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ แสดงความยินดีในโอกาสแต่งตั้งประธานประเทศแห่งสปป.ลาว คนใหม่

“ในหลวง” มี “พระราชสาส์น”แสดงความยินดีไปยัง นายทองลุน สีสุลิด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด

ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวียงจันทน์         

ในโอกาสอันสำคัญที่ท่านได้รับแต่งตั้งโดยฉันทามติให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานประเทศ ด้วยใจจริงในเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง และมั่นคงเป็นอย่างมาก ดังเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในภูมิภาคเราเองและนานาประเทศทั่วโลก ก็ยิ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศและประชาชนชาวลาวจะมีความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันใกล้ชิดเป็นพิเศษมาอย่างยาวนาน อีกทั้งต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการหลากหลายด้านด้วยดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของท่าน ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีดังกล่าวให้กระชับแน่นแฟ้น และเพิ่มพูนยิ่ง ขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว