เตรียมจัดแสดงผลงานด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน 'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ'

เตรียมจัดแสดงผลงานด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน 'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ'

“หอศิลป์พิมานทิพย์” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมจัดแสดงผลงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขององค์“สิริศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา

161684319848

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือการจัดพิธีถวายสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” พิธีเปิดโครงการการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale, Korat 2021) และการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” การแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติ(Indoor) และผลงานประติมากรรม ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติ ที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ และผลงานศิลปะของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

161684321050

สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale, Korat 2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2564 โดยกำหนดพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง พื้นที่ใน อ.เมืองนครราชสีมา และพื้นที่ใน อ.พิมาย โดยที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมผลงานจากปลายพู่กันของศิลปินระดับโลกและระดับประเทศ มากกว่า 500 ชิ้นงาน โดยผลงานศิลปะทั้งหมดนั้นจะจัดแสดงไว้แบบถาวรในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมผลงานศิลปะได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะหมดระยะเวลาการจัดกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมพื้นที่ศิลปะ พัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากทุนธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ในมิติศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

161684330472