‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรในโอกาสวันเอกราช และวันชาติบังกลาเทศ

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ "พระราชสาส์น" อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราช และวันชาติของสาธารณรัฐประชาชน"บังกลาเทศ" ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มีนาคม2564 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

กรุงธากา

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ข้าพเจ้าขอส่ง คำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

มิตรภาพอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศได้เจริญงอกงาม บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศทั้งสอง จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว