กบง. ตรึงต่อราคา LPG ครัวเรือน อีก 3 เดือน ถึง 30 มิ.ย.64

กบง. ตรึงต่อราคา LPG ครัวเรือน อีก 3 เดือน ถึง 30 มิ.ย.64

กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG ครัวเรือน ถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาท อีก 3 เดือน มีผล 1เม.ย.-30 มิ.ย.นี้ หวั่นกระทบค่าครองชีพประชาชน พร้อมเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนพลังงานชาติ มุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (26 มี.ค. 64) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้มีมติ เห็นชอบให้ตรึงราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ออกไปอีก 3 เดือน จากสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจากการติดตามสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วง เมษายน - มิถุนายน 2564  เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน

ทำให้ความต้องการใช้โพรเพน ลดลง กบง.จึงมีมติให้ขยายเวลาตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

161675058765

รวมทั้ง มอบหมายให้ สนพ. ติดตามสถานการณ์ราคา LPG อย่างใกล้ชิด และนำเสนอแนวทางการทบทวนราคา LPG ให้ กบง. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580

โดยมีทิศทางนโยบาย (Policy Direction) 5 ด้าน ได้แก่ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (2) ลงทุนพลังงานสีเขียว (3) ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน (4) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (5)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

161675061087

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) ทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ กระทรวงพลังงาน ไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ กบง. ต่อไป