'โรงรับจำนำ' กทม. ลดดอกเบี้ยรับ 'เปิดเทอม' เริ่ม 1เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

'โรงรับจำนำ' กทม. ลดดอกเบี้ยรับ 'เปิดเทอม' เริ่ม 1เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

“โรงรับจำนำ” กทม.จัดโครงการลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครองในช่วง “เปิดเทอม” เริ่ม 1เม.ย.-30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า กทม.มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ประกอบกับในช่วง "เปิดเทอม" ปีการศึกษาใหม่นี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้บริหาร กทม.จึงให้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2564 สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ซึ่งจะเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 รวมระยะเวลา 3 เดือน

โดยลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ดังนี้ เงินต้นตั้งแต่ 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน วงเงินจำนำต่อ 1 ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน
  • ค่าแบบเรียน หรืออุปกรณ์ ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาหลักฐานแสดงความเป็นบิดามารดา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 – 4 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือเว็บไซต์ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร