‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.กำแพงเพชร

‘ในหลวง’ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.กำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

161519209855 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (8 มี..64)  เวลา 09.40 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร   

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน717 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย  โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป  หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

161519209818

161519209879

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10 ครอบครัว  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งใน 7 อำเภอ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป  ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดกำแพงเพชร  ได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎรใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  อำเภอคลองลาน  อำเภอไทรงาม  อำเภอโกสัมพีนคร  อำเภอคลองขลุง  อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอลานกระบือ ได้รับความเสียหาย รวม 717 ครัวเรือน   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสั่งการให้หน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  มูลนิธิ  องค์กร และจิตอาสาพระราชทานได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือ  และเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว

161519209845