หุ้นใหญ่ ‘KISS’ขาย5%

หุ้นใหญ่ ‘KISS’ขาย5%

‘โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล’รายงานผู้ถือหุ้นใหญ่ ‘ปิยวดี สอนสิงห์’ ขายหุ้น 5.3573% เมื่อวันที่19ก.พ.ที่ผ่านมานี้

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ระบุว่า  รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย นางสาว ปิยวดี สอนสิงห์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.3573% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 21.2833% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.3573% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 21.2833% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ