ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 'พรชัย' นั่งรองปลัดคลัง

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 'พรชัย' นั่งรองปลัดคลัง

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง “พรชัย ฐีระเวช” นั่งรองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมเพิ่มกรรมการโออาร์อีก 4 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการพลเรือนระดับสูงหลายตำแหน่ง ดังนี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโอนนาย พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอน นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

ครม.อนุมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 คน ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ

  • นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
  • นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 3 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

ครม.แต่งตั้งข้ราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีมีมตินมัติตามที่รัฐมนตรีว่การกระทรวงอุตสาหกรมสนอแต่งตั้ง นายไบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติต่อเวลาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.65

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสนอ การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 22 ก.พ.64 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.65

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนนางปานทิพย์ ศพิมล ที่ลาออก และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของผู้ซึ่งตนแทน ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตั้งคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 14 คน พร้อมแต่งตั้งประธานและกรรมการอื่นๆ 6 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียรวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 23 ก.ค.60 ดังนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ,นายธงรบ ด่านอำไพ (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น, นายฆนัท ครุธกูล (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น, นายปริญญา ยมะสมิต (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น ,นายวิชัย โภชนกิจ กรรมการอื่น และพล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี (ภาคธุรกิจ) กรรมการอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ครม. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

คณะรัฐมตรีมีมติอนุมัติตามกระรทวงคมนาคมเสนอแต่งตั้นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ เป็นกรมการอื่น ในคณะกรรมการการบินพลเรือน แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ครม. แต่งตั้งกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คณรัฐมนตรีมีมติอนุติตามกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นาวาอากาศเอก วุฒิ น้อยเชี่ยวกาญจน์ เป็นกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทนนาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน (ซึ่งลาออกจากตำแหน่กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)