ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปี 2564 จำนวน 1.5 ล้านคัน เพื่มขึ้นกว่าปีก่อน 7.3 หมื่นคัน

ส.อ.ท. ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปี 2564 จำนวน 1.5 ล้านคัน เพื่มขึ้นกว่าปีก่อน 7.3 หมื่นคัน

ส.อ.ท. ตั้งเป้า ปี 2664 ผลิตรถยนต์ 1.5 ล้านคัน เพื่มขึ้น 7.3 หมื่นคัน เผย ปี 2563 ผลิตรถยนต์ 1,426,970 คัน น้อยกว่าปีก่อน 29.14% ขายในประเทศ 792,146 คัน น้อยกว่าปีก่อน 21.4% ส่งออก 735,842 คัน น้อยกว่าปีก่อน 30.19%

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2564 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์ ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,500,000 คัน เพิ่มขึ้นกว่าปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีจำนวน 1,426,970 คัน หรือเพิ่มขึ้น 73,030 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ด้านผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 750,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 704,626 คัน เป็นจำนวน 45,374 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 750,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 722,344 คัน เป็นจำนวน  27,656 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 เนื่องจากยังกังวลเรื่องการระบาดของ COVID-19 รอบสองในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งจะยังคงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับการผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางแห่งขาดชิ้นส่วนบางชิ้น ทำให้ต้องชะลอการผลิตบางรุ่นลงชั่วคราว

รถจักรยานยนต์ ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2564 ประมาณ 1,860,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีจำนวน 1,615,319 คัน เพิ่มขึ้น 244,681 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.15 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 300,000 คัน เท่ากับร้อยละ 16.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,560,000 คัน เท่ากับร้อยละ 83.9 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 300,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 319,038 คัน เป็นจำนวน 19,038 คัน หรือลดลงร้อยละ97 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,560,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,296,281 คัน เป็นจำนวน 263,719 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34

สำหรับจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้ โดยการผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2563 มีทั้งสิ้น 142,969 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้น​เป็น​เดือน​ที่​สอง​ติดต่อ​กัน​จาก​การ​ผลิต​เพื่อ​ขาย​ในประเทศ​ที่​เพิ่มขึ้น​ทั้งรถยนต์นั่ง​และ​รถกระบะ​ร้อยละ​ 36​.79 และ​ 26.35 ตาม​ลำดับ​และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 17.10

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,426,970 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 29.14 แต่​มากกว่า​เป้า​ที่ตั้ง​ไว้​ที่​ 1,400,000​ คัน ​ร้อยละ​ 1.90 รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 54,137 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 4.15

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 มีจำนวน 542,437 คัน เท่ากับร้อยละ 38.01  ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 32.56

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 32 คัน เพิ่มขึ้นนจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 1,500 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 237 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 8.49

รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 88,800 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 8 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 884,296 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.86

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 86,319 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 7.86 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 861,449 คัน เท่ากับร้อยละ 60.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.87 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 261,340 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26 รถกระบะดับเบิลแค็บ 500,603 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 81 รถกระบะ PPV 99,506 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 83 รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 2,481  คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 13.13  รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 22,847 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.50

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก ดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 54,733 คัน เท่ากับร้อยละ 38.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 17.84  ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 704,626 คัน เท่ากับร้อยละ 49.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.06

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 13,503  คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 39.38 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น  227,066 คัน เท่ากับร้อยละ 41.86 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 34.78

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 41,230 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 7.02  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 477,560 คัน เท่ากับร้อยละ 55.44 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 30.69 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 57,036  คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 49 รถกระบะดับเบิลแค็บ 360,859 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 82 รถกระบะ PPV  59,665  คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 48  

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 88,236 คัน เท่ากับร้อยละ 61.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 30.55 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 722,344 คัน เท่ากับร้อยละ 50.62  ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.03

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 40,634 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 36.79 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 315,371 คัน เท่ากับร้อยละ 58.14 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 30.86

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,089 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.35  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 383,889 คัน เท่ากับร้อยละ 44.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 21.50 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 204,304 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 61 รถกระบะดับเบิลแค็บ 139,744 คัน      ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 4 รถกระบะ PPV 39,841 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 18

รถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 204,469 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 6.51 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 159,099 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.16 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 45,370 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.23

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,023,433 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 20.13 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,615,319 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.10 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 408,114 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 30.21

ขณะที่ยอดขาย ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 104,089 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 31.46 เป็น​อีก​เดือน​หนึ่ง​ที่​ยอดขาย​ใน​ประเทศ​เกิน​หนึ่ง​แสน​คัน​หลัง​จาก​หมด​โครงการ​รถยนต์​คัน​แรก​ สะท้อน​ถึง​เศรษฐกิจ​ใน​ประเทศ​ที่​เริ่ม​ฟื้นตัว​จาก​มาตรการ​กระตุ้น​เศรษฐกิจ​และ​การ​ช่วยเหลือ​ผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​จากการ​แพร่ระบาด​ของ​ COVID-19​ ของ​รัฐบาล​เช่น​การ​ประกัน​รายได้​เกษตรกร​ ช็อปดีมีคืน คนละครึ่ง ฯลฯ​ การ​ลงทุน​โครงสร้างพื้นฐาน​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ของ​รัฐบาล​ รวมทั้ง​การออก​รถยนต์​รุ่นใหม่​และ​การ​ส่ง​เสริม​การ​ขาย​ของ​ผู้จำหน่าย​รถยนต์​ใน​งาน​มหกรรม​ยานยนต์​วันที่​ 1-13​ ธันวาคม​ที่ผ่านมา​ซึ่ง​มี​ยอด​จอง​กว่า​ 33,000 คัน​

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 123,844 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 3.15 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 รถยนต์มียอดขาย 792,146 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 21.4 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,516,096 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 11.78

 

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนธันวาคม 2563 ส่งออกได้ 68,481 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 5.24 และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 5.24 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตลาดเอเชียและตลาดออสเตรเลียและโอเซียเนีย มีมูลค่าการส่งออก 39,216.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 4.31

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,146.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 29 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,907.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 6.01 อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,759.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 30 รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 58,030.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 2.99 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพราะส่งออกรถกระบะ

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 735,842 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 30.19 มีมูลค่าการส่งออก 410,911.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 24.74 เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 23,817.39 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 25.57 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 137,902.12 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 25 อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 19,79 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 20.09

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 591,906.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 24.69

รถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนส่งออก 78,429 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562  ร้อยละ 19.28 โดยมีมูลค่า 32,756.818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 359.95 เพราะส่งออก​รถจักรยานยนต์​บิ๊ก​ไ​บ​ค์​มี​ราคา​สูง​เพิ่ม​ขึ้น​มา​ก ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 119.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 5 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 109.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 44 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 32,985.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 351.93

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 727,152 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 23.36 โดยมีมูลค่า 85,801.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 22.69 ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 53.70 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,226.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ34

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 88,194.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 ร้อยละ 19.23

เดือนธันวาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 91,015.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 43

;เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 680,100.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 20.91