‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

160839833037

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.63 เวลา 16.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่หนึ่ง

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกพัฒนาการ มนุษย์และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

160839830622

160839896732

160839845670  

160839832299

160839835133

160839839879

160839856439