จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศ คุมจ้างแรงงานต่างด้าวป้อง 'โควิด-19'

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศ คุมจ้างแรงงานต่างด้าวป้อง 'โควิด-19'

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศ คุมเข้มแรงงานต่างด้าว เตือนนายจ้างและสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย ผิด พ.ร.ก.ทำงานคนต่างด้าว 2560

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในประกาศเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการแจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายทำงานเท่านั้น หากฝ่าฝืนลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามพระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด

2.สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานกับนายจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร ให้นายจ้างดำเนินการตรวจโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกคน หากพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

3.สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ให้นายจ้างดำเนินการป้องกันตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศ คุมจ้างแรงงานต่างด้าวป้อง 'โควิด-19'

นอกจากนี้ เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร จ้างแรงงานต่างด้าว ยังได้เผยแพร่โปสเตอร์ ระบุว่า ลักลอบเข้าเมืองเสี่ยงติด COVID-19 และผิดกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร นายจ้างต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายแรงงาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร