บอร์ด ปตท.ไฟเขียว งบลงทุน 5 ปี วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท

 บอร์ด ปตท.ไฟเขียว งบลงทุน 5 ปี วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท

บอร์ด ปตท.ไฟเขียว งบลงทุน 5 ปี อนุมัติวงเงินรวม 179,072 ล้านบาท มุ่งธุรกิจหลักก๊าซธรรมชาติ พร้อมตั้งงบลงทุนในอนาคต ในระยะ 5 ปีข้างหน้า อีก 331,524 ล้านบาท รองรับธุรกิจใหม่และพลังงานหมุนเวียน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. วันนี้(17 ธ.ค.) ได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี2564-2568) ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100 % วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

160820839393

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งใน ส่วนที่ ปตท. ดําเนินงานเอง (ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) อาทิโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น100% (คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณ70% ) ซึ่งประกอบด้วยการลงทุน ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติประมาณ 14% ของงบการลงทุน 5 ปี อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ)และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

การลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกรวมถึงธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประมาณ 42% ของงบการลงทุน 5 ปีและธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 14% ของงบการลงทุน 5 ปี

160820863119

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า อีกจํานวน 331,524 ล้านบาท เพื่อการเติบโต และเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. จากความเชี่ยวชาญของธุรกิจ เดิม อาทิเช่น โครงการ Southern LNG Terminal และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP2018) การขยายการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ และการเชื่อมต่อระหวาง่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Gas-to-Power)

160820856331

ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ ที่มีศักยภาพการเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหม่และนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ (New Ecosystem Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electricity Value Chain)รวมถึงการมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Life science (ธุรกิจยาธุรกิจ Nutritionธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์)

นอกจากนี้ ยังมีงบการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมาย กําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ในการเปนผู้นําด้าน พลังงานหมุนเวียน