โปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิต'เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ' รับมือ 'โควิด 19'

โปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ผลิต'เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ' รับมือ 'โควิด 19'

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทำการผลิต"เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ" พระราชทานให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด 19 (COVID-19)"

160773947345

ในการนี้ "พระราชินี" พระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.63 เวลา 18.31 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิตที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

การนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิตเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยนำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตรวจรักษาประชาชน อาทิ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ

160773975968

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทำการผลิตเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเพิ่ม เพื่อพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่มีในประเทศไทย

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม จำนวน 60 ราย พร้อมทั้งทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 6 คน

สำหรับจำนวนผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน ตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.63 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 24 ราย และพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

1607739395100

ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.63 อาทิ การสาธิต ปักผ้าลงบนผืนผ้า จากร้านทองถวิล จ.เชียงใหม่ การสาธิต จักสานกลุ่มจักสานแม่เขียวข้องหลวง ผ้ายกดอกลำพูน ไทยซิลด์ จ.ลำพูน ผ้าซิ่นตีนจก จ.สุโขทัย เป็นต้น

จากนั้นทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปีมาปรับใช้ โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

160773945838

160773956637

160773954169

160773960010