27 ม.ค.64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุม 'ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ'

27 ม.ค.64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุม 'ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ'

สบส.เผย 27 ม.ค.64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เจ้าของกิจการรายเก่า/รายใหม่ ต้องขอใบอนุญาต ผู้ให้บริการทุกรายต้องขึ้นทะเบียน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ทุกราย จะต้องมาขออนุญาตก่อนที่จะเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรม สบส. ผู้ให้บริการหรือพนักงานทุกรายที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องผ่านการอบรม จบจากหลักสูตรที่กรม สบส. รับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนที่จะปฏิบัติงาน

สำหรับรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้ว และพนักงานที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรม สบส. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564 และเมื่อยื่นคำขอแล้ว ก็สามารถประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรม สบส. แล้วแต่กรณี

160679127231

หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีความผิดฐานเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านผู้ดำเนินการ ถ้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการต้องรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจากกรม สบส.แล้วเท่านั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานที่ทำอาชีพนี้อยู่ หรือกำลังจะประกอบอาชีพนี้ ให้เตรียมพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยเฉพาะรายเก่าที่จะต้องมาขอใบอนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่กำหนดคือ 27 มกราคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564 ส่วนกลางติดต่อได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ส่วนภูมิภาคให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.hss.moph.go.th และเว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรม สบส. 1426 และ 0 2193 7081 ในวันและเวลาราชการ