ลุยฟ้อง IFEC ยื่นฟื้นฟูโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่เป็นเท็จ

ลุยฟ้อง IFEC ยื่นฟื้นฟูโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่เป็นเท็จ

ลุยฟ้อง IFEC ยื่นฟื้นฟูโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่เป็นเท็จ - ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 11 ม.ค.64

มีรายงาน เมื่อวันที่ 9 พ.ย 63  ที่ศาลล้มละลายกลาง บริษัท โอเชี่ยน เด็คคอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องโรงแรมดาราเทวี จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโรงแรมอีกสองคน คือ นายทวิช เตชะนาวากุล และนายหาญ เชี่ยวชาญ เป็นจำเลย ในความผิดอาญาตาม พ.ร.บ ล้มละลายฯมาตรา 90/80 ,90/84 

จากกรณีที่ โดยจำเลย ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ของโรงแรมดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ กล่าวคือ บจก.โรงแรมดาราเทวี ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไอเฟค หลายครั้ง ซึ่งกรรมการของผู้กู้ กับกรรมการของบริษัทผู้ให้กู้ คือกรรมการชุดเดียวกัน ซึ่งย่อมทราบถึงความเป็นลูกหนี้-เจ้าหนี้เป็นอย่างดี แต่ บจก.โรงแรมดาราเทวี

ผู้ขอฟื้นฟูกิจการไม่ระบุรายชื่อเจ้าหนี้และยอดหนี้เหล่านี้ลงในบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและยังแจ้งเท็จในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการว่า บจก.โรงแรมดาราเทวีเป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ถึง 88 โฉนด ทั้งที่ในความเป็นจริง บจก.โรงแรมดาราเทวีจำกัดเป็นเจ้าของที่ดินเพียง 18 โฉนดเท่านั้น เป็นการปกปิดสาระสำคัญของสถานะบริษัททำให้เจ้าหนี้หลงเชื่อ จึงขอให้ศาลลงโทษ

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้รับคำฟ้องโจทก์ไว้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ. 8/2563 พร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.

คดีนี้ โจทก์ยังได้ยื่นฟ้อง เป็นคดีอาญาต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากมูลแห่งคดี เกิดจากการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บจก.โรงแรมดาราเทวี เป็นคดีที่เกี่ยวพันกันด้วย