‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ปริญญาบัตร’ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์

‘ในหลวง’ พระราชทาน ‘ปริญญาบัตร’ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มรภ.ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" เสด็จฯ ไปในการพระราชทาน"ปริญญาบัตร" แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่ 4 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ."สกลนคร"

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 16.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เป็นวันที่ 4 

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้า ฯ รับเสด็จ รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทูลเกล้า ฯ ถวาย จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก โท ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2,865 คน 

160309019878

160309001447

160309029474

160309028082