เรียนล่วงหน้ากับ 5 มหาวิทยาลัย สะสมหน่วยกิตก่อน จบก่อน

เรียนล่วงหน้ากับ 5 มหาวิทยาลัย สะสมหน่วยกิตก่อน จบก่อน

เรียนล่วงหน้า (Pre-degree) ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็ก ม.ปลาย หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ มีโอกาสเข้าสมัครเรียนล่วงหน้า เก็บหน่วยกิตในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่สนใจ เมื่อจบแล้วสามารถเทียบโอน หรือสามารถเรียนเพื่ออัพสกีลความรู้ของตนเอง

สำหรับ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เชียงใหม่ และ ม.รามคำแหง ได้เตรียมพร้อมเปิดรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนล่วงหน้า โดยแต่ละแห่ง มีสาขาวิชา และคุณสมบัติผู้สมัครที่แตกต่างกัน ดังนี้

ม.เกษตรฯ เรียนล่วงหน้า 4 วิชาพื้นฐาน

159612656999

สำหรับ โครงการ "เรียนล่วงหน้า" หรือ Pre-degree ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) และ เรียนและเข้าสอบ (Credit) โดยเปิดสอน 4 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะใช้สิทธิ์โควต้าโครงการเรียนล่วงหน้า ใน TCAS 64 รอบ 1 ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ปี 2563 โดยเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ เทียบเท่า โดยนับจากหน่วยกิต 4 เทอม มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

มีผลการเรียนของกลุ่มวิชาดังกล่าว 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 นอกจากนี้ ต้องมีผลการเรียนของโครงการที่คะแนนยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนดไว้ จบการศึกษาม.ปลาย ได้ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) มีผลการเรียน 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามอบตัวเป็นนิสิตของ ม.เกษตร ทั้งนี้ ผลการเรียนสามารถยื่นเข้าได้ในทุกวิทยาเขต และผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน

คณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะเกษตร , คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ , คณะประมง , คณะวนศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะสิ่งแวดล้อม , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ , คณะประมง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา , คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  และ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนฯ สามารถเลือกสาขาวิชาได้ 1 – 4 อันดับ

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียน แบบเรียนและเข้าสอบ 4,500 บาท วันที่ 17 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563 (ช่วงราคาพิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 บาท เหลือเพียงรายวิชาละ 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2563)

สำหรับ ประเภทลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่นับหน่วยกิต (Audit) โดยผู้สมัคร สามารถเข้าเรียนในบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KU Learn (https://kulearn.online) ได้ตลอดเวลาในระยะเวลา 120 วัน นับระยะเวลาจากวันที่ทำรายการลงทะเบียนเรียนสำเร็จ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก ค่าลงทะเบียนเรียน 500 บาท ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ในการสมัครและลงทะเบียนเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/kulearn15th/#quota 

ม.อุบล ฯ เรียนล่วงหน้า 11 คณะ 43 หลักสูตร

159612571454

ด้าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับ 1 รอบต่อปี คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่า รวมถึงบุคคลทั่วไป (วุฒิไม่จำกัด เรียนรู้ตลอดชีวิต) สามารถสะสมรายวิชาและหน่วยกิต นำไปเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต เมื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีได้ เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ ส่งงาน และสอบวัดผล เปิดรับสมัครโครงการระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีค่าสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะเป็นระบบเหมาจ่ายตามคณะ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับทั้งหมด 11  คณะ 43 หลักสูตร ได้แก่

1. คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

2. คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบ, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์)

3. คณะบริหารศาสตร์ (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี)

4. คณะพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาพยาบาล)

5. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม, สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม) 

6. คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการปกครอง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 

7. วิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สาขาวิชาแพทยศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

8. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาฟิสิกส์นวัตกรรมและเทคโนโลยี, สาขาวิชาฟิสิกส์นวัตกรรมและเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

10. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร, สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร, สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร, สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)

11. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

สำหรับใครที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entry.ubu.ac.th/APUBU/learn/APonline.php และ http://www.entry.ubu.ac.th/new/files/predegree2563.pdf

“สัมฤทธิบัตร” มสธ. ไม่มีวุฒิก็เรียนได้

159612571955

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่มีวุฒิก็เรียนได้ ภายใต้โคงการ “สัมฤทธิบัตร” เรียนที่ไหน  เวลาใด ใครก็เรียนได้ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเรียนรู้จากชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ทั้ง11 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย โดยเอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบ ตารางสอบ เป็นชุดเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรี มสธ. สอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตร (เอกสารแสดงความสำเร็จหรือรับรองว่าได้สอบผ่านชุดวิชานั้นแล้ว)

การสมัครเรียนในแต่ละรุ่นลงได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา (1 - 3 ชุดวิชา) รับสมัครปีละ 4 ครั้ง 4 รุ่น สำหรับผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆ ไว้เรียบร้อย โดยมีค่าลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท

สำหรับหลักสูตรวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , วิทยาการจัดการ , นิติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ , เศรษฐศาสตร์ , มนุษยนิเวศศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังขยายเวลารับสมัครรุ่นที่ 111 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 112 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุค๊แฟนเพจ : โครงการสัมฤทธิบัตร หรือ เว็บไซต์  https://www.stou.ac.th/study/sumrit/learn/page3.html

เรียนล่วงหน้า คณะวิทย์ฯ มช.

159612656988

สำหรับ โครงการเรียนล่วงหน้า (ADVANCED PLACEMENT PROGRAM) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจน ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือ นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562)  ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ของกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.5

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 1 กระบวนวิชาคือ วิชาแคลคูลัส 1 (Calculus 1) รหัสวิชา 206111 โดยกระบวนวิชา 206111 เป็นกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถเทียบโอนไปเป็น 206111 : แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ และ 206103 : แคลคูลัส 1 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้

โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า 200 บาท ต่อคน เปิดรับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – วันที่ 7 สิงหาคม 2563 Download ใบสมัครได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.science.cmu.ac.th/stud_befor/2563/2-2563.pdf

จบม. 3 ก็เรียน Pre-Degree ม.รามฯ ได้

159612657028

สำหรับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาใน โครงการ Pre-Degree ให้แก่ผู้ที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยสามารถเก็บหน่วยกิตสะสมไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น

ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีส่วนกลาง จะสามารถเลือกสะสมหน่วยกิตในรายวิชาของทุกคณะในภาคปกติได้ ไม่จำกัด  ได้แก่ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์(บางสาขา) มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์        

ผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาพรีดีกรีส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเลือกสะสมหน่วยกิตรายวิชาของ 4 คณะเท่านั้น คือ สาขาวิชานิติศาสตร์(นิติศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ(บริหารธุรกิจ) สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (สื่อสารมวลชน) และกล่มวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐศาสตร์)

วิธีการเรียน ได้แก่ เรียนจากห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย , ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (www.lib.ru.ac.th) , เรียนด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเทอร์เน็ต (Cyber Classroom) , ระบบ e-Learning , ระบบ Course On Demand และ เรียนจาก DVD บันทึกคำบรรยายกระบวนวิชา 

โดยมีค่าสมัครเข้าศึกษา 500 บาท ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา 300 บาท ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา 60 บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 50 บาท (จำนวนขึ้นอยู่กับหน่วยกิจที่ลง) และค่าสมัคร น.ส.พ. ข่าวรามคำแหง 100 บาท ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเริ่มต้น 18 หน่วยกิจ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้  - 2 สิงหาคม 2563 (www.iregis2.ru.ac.th)

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ส่วนกลาง 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 63 ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ส่วนภูมิภาค 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 63 ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.info.ru.ac.th/ru