ศิริราช เปิด 'OPD New Normal' พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว

ศิริราช เปิด 'OPD New Normal' พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว

รพ.ศิริราช เปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) พบแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วย (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด และลดความแออัด

วานนี้ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว ศิริราชเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมสู่ “ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช”  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง กรณีไม่สะดวกมาพบแพทย์ โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ. นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผศ. นพ.มนศักดิ์  ชูโชติรส รองผู้อำนวยการ  รพ.ศิริราช ร่วมด้วย ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.  ศิริราช    

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข  นอกจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยและป่วยจากโควิด-19 แล้ว รพ.ศิริราชยังให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดมาพบแพทย์ตามปกติ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คน  ซึ่งเป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยที่ได้รับบริการที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และบุคลากร รวมทั้งสามารถให้บริการที่มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ 

158928841668

รพ.ศิริราชจึงเปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 ที่ได้ออกแบบการให้บริการแบบใหม่ (Redesign) ทั้งการให้บริการพบแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วย (Telemedicine) ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาล  สามารถพบแพทย์แบบออนไลน์ และรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมาพบแพทย์สามารถติดตามคิวตรวจ คิวชำระเงิน และรับยาทางไปรษณีย์ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด และลดความแออัด

ผ่านโครงการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ภายใต้สโลแกน “พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้วที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์ หมดกังวลเรื่องการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยที่ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายและมีอาการคงที่ รักษาต่อเนื่องที่ รพ.ศิริราช สามารถขอลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect หรือเป็นผู้ป่วยที่ผู้ป่วยที่แพทย์คัดเลือกตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการพบแพทย์ออนไลน์นั้น แพทย์ไม่สามารถสั่งยาให้กับผู้ป่วยทุกราย หากแพทย์พบว่า ข้อมูลจากการพูดคุย และเห็นหน้าทางไกลไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย แพทย์สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยเดินทางมาพบแพทย์ได้ตามปกติ  หรือให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจและสามารถดูแลตนเองได้  แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเร่งด่วนให้มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ สิ่งสำคัญของการพบแพทย์ออนไลน์ผู้ป่วยต้องใช้งานแอปพลิเคชัน  Siriraj Connect  และ Line เพื่อพูดคุยกับแพทย์แบบเห็นหน้า

ผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมโครงการ “ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์”  ได้จาก 2 ช่องทาง

1. ผู้ป่วยสมัครแจ้งความประสงค์ขอพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2414 2000 เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้งาน และยืนยันการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงวันนัดหมาย

2. แพทย์คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันนัดหมาย 

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj connect สามารถให้ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิด ที่อยู่กับผู้ป่วย หรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้ ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj connect ลงทะเบียนและทำธุรกรรมอื่น ๆ แทนผู้ป่วยได้ ส่วนผู้ป่วยสามารถใช้ LINE หรือพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับแพทย์

158928828923

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช อธิบายเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์ออนไลน์  โดยดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Siriraj Connect  พร้อมตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อและส่งยาทางไปรษณีย์  และลงทะเบียน Siriraj connect เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิ การเข้าพบแพทย์ การรับคำแนะนำเรื่องยากับเภสัชกร และการชำระเงิน  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยพบแพทย์ออนไลน์ผ่านวีดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line โดยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาลคลินิก 1 ครั้งเพื่อพบแพทย์ และพบเภสัชกรอีก 1 ครั้ง (ในกรณีที่แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย) เพื่อแนะนำการใช้ยาและยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ทุกธนาคาร 2) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Master card, VISA, JCB) 3) ระบบ SCB Easy หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสถานะการส่งยา และรอรับยาทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการ

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดติดตามการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ท่านสามารถยืนยันการรับคิว และติดตามคิวตรวจจากบ้านได้ทางแอปพลิเคชัน Siriraj connect ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของคลินิกและลดระยะเวลาการรอคอยเข้าพบแพทย์ ท่านสามารถติดตามคิวพบแพทย์ โดยไม่จำเป็นต้องมารอหน้าห้องตรวจ

สำหรับคลินิกหรือหน่วยตรวจอื่น ๆ หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว เมื่อถึงคิวตรวจของท่านพยาบาลจะส่งข้อความไปให้ท่านผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj connect หลังจากพบแพทย์แล้ว ท่านสามารถแสดงความจำนงรับยาทางไปรษณีย์ กับพยาบาลคลินิกและสามารถเดินทางกลับบ้านได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการนัดหมายครั้งต่อไปผ่านทางแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในส่วนของเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเอกซเรย์ และใบตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะนำส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับยาของท่าน

สำหรับแอปพลิเคชัน Siriraj Connect เป็นอีกหนึ่งความพยายามของ รพ.ศิริราช  ในการนำเทคโนโลยีเพื่อมาบริการทางการเเพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยและญาติเข้าถึงการพบแพทย์ และรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในช่วงวิกฤต COVID-19 ทั้งเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายให้ประชากรของประเทศมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช ครบ  132  ปี

158928828925

ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถศึกษารายละเอียดการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน Siriraj  Connect ได้ทาง YouTube Channel “ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์” และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถศึกษารายการคำถาม-ตอบ ที่พบบ่อยผ่านทาง QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-414-2000 กด 1