เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

อัพเดทวันนี้ เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

นักเรียนและผู้ปกครอง กำลังสนใจ การยื่นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ ทีแคส TCAS63 ซึ่งวันนี้ (8 พ.ค.) มีความคืบหน้า การยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 (ภายในวันที่ 9 พ.ค. 63) (เพิ่มเติม)

- ผู้ใดที่ได้กดยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 พ.ค. 63 ช่วงเวลา 12.12 – 12.30 น. ขอให้กดยืนยันสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง

- ระบบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 เพียง สาขาวิชาเดียวที่ดีที่สุด (พิจารณาจากอันดับที่เลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)

- ถ้าต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ยืนยันสิทธิ์” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

- หากไม่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” หรือ ไม่กดยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

- ถ้าสาขาวิชากำหนดให้ต้องไปสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่ระบุ ผู้ยืนยันสิทธิ์ต้องดำเนินการตามที่สาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการ จะถือว่า ไม่ประสงค์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

TCAS63 รอบ 3 : Top 10 สาขาวิชายอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 63)

1. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
10. คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

TCAS 63 รอบ 3 : จำนวนเรียกรับ จำนวนผู้สมัคร และ จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก แยกรายสถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 63)

เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

เปิดข้อมูลล่าสุด TCAS63 รอบ 3 เผย Top 10 สาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุด