โคราช ประกาศ ห้ามแรงงานในโรงงาน ออกนอกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

โคราช ประกาศ ห้ามแรงงานในโรงงาน ออกนอกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต

นครราชสีมา ออกประกาศ เพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ควบคุมแรงงานในโรงงานไม่ให้เคลื่อนย้าย หากผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานมีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการโรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบกิจ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 29 เม.ย. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีขอให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานงดการเดินทางไปนอกพื้นที่ จ.นครราชสีมา

โดยประกาศระบุว่า

1. ขอให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานงดการเดินทางไปนอกพื้นที่จ.นครราชสีมา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. หากผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานมีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการโรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน

3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานตามข้อ 1 ได้เดินทางกลับเข้ามาพื้นที่ จ.นครราชสีมา แล้ว ให้ผู้ประกอบการโรงงานกักตัวผู้ปฏิบัติตามข้อ 1 เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในโอกาสแรกที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 1 มาถึง และให้ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 1 และผู้ประกอบการโรงงานปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โคราช ประกาศ ห้ามแรงงานในโรงงาน ออกนอกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต