ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 'กองทุน' พยุง 'หุ้นกู้' เอกชนรักษาสภาพคล่อง บังคับใช้แล้ว!

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 'กองทุน' พยุง 'หุ้นกู้' เอกชนรักษาสภาพคล่อง บังคับใช้แล้ว!

ราชกิจจาฯ ออกประกาศนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของ "กองทุน" เพื่อรักษาสภาพคล่อง ของการระดมทุนใน "ตลาดตราสารหนี้" มีผลบังคับใช้แล้ว!

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่1/2563 เรื่อง “นโยบายแนวทางการดำเนินงานกรอบการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้” ความว่า

1. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยง ของ "กองทุน" เพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่

2. อำนาจตามกฎหมาย มาตรา 10 (1) และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

3. ขอบเขตการบังคับใช้ กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ คณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ออกตราสารหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ตามประกาศนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

โดยสรุปได้ว่า ประกาศดังกล่าวออกมาเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ ให้สามารถเข้าไปซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่อออกใหม่ของบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรัฐวิสาหกิจได้ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีมูลค่าการลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเป็นจำนวน 4 แสนล้านบาทแล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีที่มูลค่าการลงทุนยังไม่ครบจำนวน 4 แสนล้านบาท และคณะกรรมการกำกับกองทุนเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการลงทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจคณะกรรมการกำกับกองทุนอาจพิจารณาขยายระยะเวลาลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพ และสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยวิธีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป