พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท

พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท

พม. จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ดังนี้ 1. มาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) 2. การเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้เร่งออกมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตินี้ โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง พม. เสนอมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท ซึ่งจ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจ่ายเงิน พก. ได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการแบบเข้าบัญชีอยู่แล้ว จะได้รับเงินทางบัญชีเดิม และกรณีคนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการแบบรับเป็นเงินสดจะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่เคยได้รับเบี้ยความพิการ เจ้าหน้าที่ พม. จะทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความต้องการ และเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ หากคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหรือประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

พม. จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท

 

 

 

คลิปที่ 3

นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ครม. ยังมีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 1,100,000 คน และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการดังกล่าว เพิ่มเติมให้กับเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวนกว่า 120,000 คน

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และ สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.