ราชกิจจา กำหนดผู้ได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย 'ชุดประเมิน-ยา' เพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ราชกิจจา กำหนดผู้ได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย 'ชุดประเมิน-ยา' เพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ราชกิจจาฯ กำหนดผู้ได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย "ชุดประเมิน-ยา" เพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประเมิน และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV- 2 (เชื้อก่อโรค COVID -19 )

เพื่อให้มีการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื้อก่อโรด COMD-19) ว่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ผศ. ๕๕๑ รัมนตรีรำการกระทรวงสาธารณสุขโตยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ จึงออกประกาศไว้ คังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้ประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวชัองกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARSCoV2 (เชื้อก่อโรด COVD-19) โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เป็นผู้ที่สำเช็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และ(๒ มีควมรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ตันไวรัสวิยาทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๒ กำหนดองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ที่มีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญตามข้อ ๓ ให้ป็นผู้ประเงินชุดตวจและน้ำยที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อSARS-COV2 (เชื้อก่อโรด COMD-19)

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรายชื่อองศ์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติศรบถั่วนตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๓ การประเมินเทคโนโลยีของขุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อSARS-CoV2 (เชื้อก่อโรด COVD 19) ให้ได้รับการยกเว้นค่ใช้จ่ายในการประเมินเทคโนโลยีตามประกาศนี้เป็นระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตันไป

ราชกิจจา กำหนดผู้ได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย 'ชุดประเมิน-ยา' เพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19