ด่วนที่สุด!! สงขลา ห้าม จนท.รัฐ ออกนอกพื้นที่ สกัด 'โควิด19'

ด่วนที่สุด!! สงขลา ห้าม จนท.รัฐ ออกนอกพื้นที่ สกัด 'โควิด19'

ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งด่วนที่สุด ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ออกนอกจังหวัด สกัดและควบคุมการแพร่ระบาด "โควิด-19" หากจำเป็นต้องขออนุญาตกับผู้ว่าฯ และเมื่อกลับมาต้องถูกกักตัว 14 วัน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28เมษายน 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกนอกเขตจังหวัดก่อนได้รับอนุญาต เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ทั้งนี้หนังสือฉบับดังกล่าว ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สาระสำคัญ ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดก่อนได้รับอนุญาต หากมีเหตุจำเป็นให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวทำหนังสือขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดว่าหากเดินทางไปเขตจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เมื่อกลับมาแล้ว ต้องถูกแยกสังเกตุอาการ (กักตัว) ในบ้านพักเป็นเวลา 14 วัน

คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปรกติ หรือมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้

ด่วนที่สุด!! สงขลา ห้าม จนท.รัฐ ออกนอกพื้นที่ สกัด 'โควิด19'

ด่วนที่สุด!! สงขลา ห้าม จนท.รัฐ ออกนอกพื้นที่ สกัด 'โควิด19'