‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ปชช.รอบเขตพระราชฐาน จ.นราธิวาส 

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ปชช.รอบเขตพระราชฐาน จ.นราธิวาส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (หรือโรคโควิด-19)

วันนี้ (28 เม.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (หรือโรคโควิด-19)

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐานพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสจำนวน 158 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รอบเขตพระราชฐาน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโคกสยาม หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านตือลาฆอปาลัส หมู่ที่ 11 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

158806490882

158806482355

158806491547