พณ. เผยยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจ Q1/63 ลดลง 6%

พณ. เผยยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจ Q1/63 ลดลง 6%

“พาณิชย์” เผยยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจ Q1/63 ลดลง 6% ขณะที่ยอดจดทะเบียนเลิกกิจการยังพุ่ง ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปแชมป์ รองลงมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-ภัตตาคาร- ร้านอาหาร

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการจดทะเบียนธุรกิจการค้าในไตรมาส 1/63 (ม.ค.-มี.ค.) มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 19,415 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 (ต.ค.-ธ.ค.) จำนวน 13,877 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 5,538 ราย คิดเป็น 40% แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 จำนวน 20,750 ราย ลดลงจำนวน 1,335 ราย คิดเป็น 6%

สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกในไตรมาส 1/63 ได้แก่

ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 1,809 ราย คิดเป็น 9%

รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,053 ราย คิดเป็น 5%

และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 573 ราย คิดเป็น 3%

ทั้งนี้ ในเดือนมี.ค.63 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 6,066 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,576 ล้านบาท ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 579 ราย คิดเป็น 10% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 370 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 157 ราย คิดเป็น 3%

ขณะที่ในไตรมาส 1/2563 มีธุรกิจเลิกประกอบกิจการ 3,169 ราย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 จำนวน 10,175 ราย ลดลง 7,006 ราย คิดเป็น 69% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 จำนวน 3,288 ราย ลดลง 119 ราย คิดเป็น 4% ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ปกติที่จะมีแนวโน้มของการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ

โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 337 ราย คิดเป็น 11% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 183 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 92 ราย คิดเป็น 3%

158806410177

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนมี.ค.63 มีจำนวน 947 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน 4,529 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 83 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 60 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 31 ราย คิดเป็น 3%

โดย ณ วันที่ 31 มี.ค.63 มีธุรกิจที่เปิดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 762,229 ราย มูลค่าทุน 18.56 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 187,116 ราย คิดเป็น 24.55% บริษัทจำกัด 573,852 ราย คิดเป็น 75.29% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,261 ราย คิดเป็น 0.16%

ขณะที่การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าวนั้น ในเดือนมี.ค.63 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 67 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 21 รายและหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 46 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,988 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 1/63 (ม.ค.มี.ค.)คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 180 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 29,026 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น 18 ราย เงินลงทุน 3,186 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ 11 ราย เงินลงทุน 1,116 ล้านบาท และเนเธอร์แลนด์ 6 ราย เงินลงทุน 757 ล้านบาท