กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ 'ส.ส.- พรรคการเมือง' ช่วยโควิด- 19

กกต. ไม่ทบทวนระเบียบ 'ส.ส.- พรรคการเมือง' ช่วยโควิด- 19

"จรุงวิทย์" แจ้งพรรคการเมือง บริจาคเงิน 3 ล้าน-ส.ส.เกิน 3 แสน ช่วยโควิด- 19 คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ทราบว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องนำไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป พ.ศ. 2561

สำนักงาน กกต.ขอแจ้งแนวทางมายังพรรคการเมือง รวมทั้งให้แจ้งผู้ดำรงตำแหน่งในพรรค สมาชิกพรรคซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทราบ กรณีที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยกรณีพรรคการเมือง การให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งในการพรรคการเมือง สมาชิกพรรค  ส.ส. ให้ได้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3 แสนบาท แต่ถ้าการให้ของทั้งพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เกินกว่าจำนวนที่กำหนด กฎหมายให้นำไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  และกรณีเป็นการกระทำของส.ส.ที่กระทำภายในเขตเลือกตั้งของตนให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยจะต้องนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของส.ส.ผู้นั้นในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้ นายสิระ เจนจาระ ส.พรรคพลังประชารัฐ และนายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ..พรรคภูมิใจไทยเคยมายื่นหนังสือขอให้กกต.ทบทวนแก้ไข ระเบียบดังกล่าวเพื่อให้ส..และพรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่วันนี้สำนักงาน กกต.ก็ได้มีหนังสือแจ้งพรรคการเมืองว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว