ยกครัวสนามเคลื่อนที่ กทม. บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ปลัดกรุงเทพมหานคร นำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบปรุงและแจกจ่ายอาหาร จำนวน 400 ชุด พร้อมแจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชน

วันนี้ (25 เม.ย. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ประกอบปรุงและแจกจ่ายอาหาร จำนวน 400 ชุด พร้อมแจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชน โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้บริหารเขตพญาไท และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคณะทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู อยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งกำลังระดมสรรพกำลังทั้งจากในส่วนของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้มีจิตกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตพญาไท ได้นำรถครัวสนามเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร มาประกอบปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดไผ่ตัน และบริเวณใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะลงพื้นที่ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ โดยจะกระจายให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้จัดทำถุงยังชีพ และจะแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมมากที่สุดด้วย

158780497658

สำหรับผู้มีจิตกุศลที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครขอเป็นตัวแทนขอบคุณในความหวังดีที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเหมาะสม ขอให้แจ้งประสานสำนักงานเขตพื้นที่ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบการแจก-รับสิ่งของเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับต่อไป

158780497766