'น่าน' ปลดล็อก ให้ห้าง-ร้านเปิดขายเครื่องไฟฟ้า

'น่าน' ปลดล็อก ให้ห้าง-ร้านเปิดขายเครื่องไฟฟ้า

จังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 9 จังหวัดสีเขียว ปลอดผู้ติดเชื้อโควิ-19 ประกาศปลดล็อกเปิดจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า ทั้งในห้างและร้านค้า แต่ต้องมีมาตรการคุมเข้มการระบาด

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงนามในประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 ระบุว่า ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สํานักงานของห้างฯ และธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

และต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัดและเบียดเสียดในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เสนอขอให้จังหวัดน่าน พิจารณาอนุญาตให้เปิดจําหน่ายสินค้า “กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า” ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้พิจารณา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอํานวยความสะดวกดํารงชีวิต ของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจําหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกดํารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านจึงได้กําหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจําหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ให้ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จําหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด อาทิ

1.ให้ทําความสะอาด โดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้ กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง รวมทั้งลูกค้าและผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า

3. ให้บุคคลตามข้อ 2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปซื้อสินค้า โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องจัดเตรียมล้างมือ สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลดังกล่าวด้วย

4. ให้ควบคุมจํานวนลูกค้าหรือผู้มารับบริการมิให้แออัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563สำหรับจังหวัดน่าน เป็น 1 ในจังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ชื่นชมมาตลอด เนื่องจากเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเลยแม้แต่รายเดียว ตั้งแต่ต้นที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย จนถูกจัดอยู่ใน “กลุ่มจังหวัดสีเขียว” รวมกับอีก 8 จังหวัด

\'น่าน\' ปลดล็อก ให้ห้าง-ร้านเปิดขายเครื่องไฟฟ้า

\'น่าน\' ปลดล็อก ให้ห้าง-ร้านเปิดขายเครื่องไฟฟ้า

\'น่าน\' ปลดล็อก ให้ห้าง-ร้านเปิดขายเครื่องไฟฟ้า