ป้องกันสับสน 'ออมสิน' กับ 'ธ.ก.ส.' ปล่อย 'เงินกู้ฉุกเฉิน' ต่างกันอย่างไร 

ป้องกันสับสน 'ออมสิน' กับ 'ธ.ก.ส.' ปล่อย 'เงินกู้ฉุกเฉิน' ต่างกันอย่างไร 

เปิดรายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉิน 'ออมสิน' กับ 'ธ.ก.ส.' เหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร แล้วใครมีสิทธิ์ขอสินเชื่อได้บ้าง

ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขานรับนโยบายรัฐช่วยผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่าน "โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน" และ "โครงการสินเชื่อพิเศษ" 

โดยทั้ง 2 ธนาคารพร้อมใจเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในวันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือ ลงทะเบียนไม่สำเร็จลองตรวจสอบเงื่อนไข และความแตกต่างของสินเชื่อจากทั้ง 2 ธนาคาร รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ควรทราบก่อนขอสินเชื่อ 

'ออมสิน' มีโครงการสินเชื่อ 2 โครงการ แต่ 'ธ.ก.ส.' มี 1 โครงการ

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี
โดยการค้ำประกัน
- ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

คุณสมบัติของผู้กู้ 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.'

คุณสมบัติผู้กู้ของธนาคารออมสิน 

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
- ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

ช่องทางลงทะเบียน 'ออมสิน' และ 'ธ.ก.ส.'

158695002452

158695035599


กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

158695043328

กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. 

158692029240