โอกาสมาแล้ว! "วิทยาการคอมพิวเตอร์" ที่เด็กสายศิลป์คำนวณเรียนได้

โอกาสมาแล้ว!  "วิทยาการคอมพิวเตอร์" ที่เด็กสายศิลป์คำนวณเรียนได้

SCI-TU เปิด 3 หลักสูตร “วิทยาการคอมพิเตอร์" ทั้งภาคปกติและพิเศษ เรียนได้ทั้งเด็กศิลป์คำนวณ และเด็กวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาไทยหลายแห่ง ได้เปิดกว้างให้เยาวชน ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “สายศิลป์” เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน “คณะสายวิทยาศาสตร์” เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่เด็กๆ และเยาวชน ให้สามารถวางแผนศึกษาต่อในคณะที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ SCI-TU จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียน “สายศิลป์-คำนวณ” เข้ามาศึกษาต่อทั้งใน มธ. ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปางใน 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

158555430177

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) หลักสูตรที่เปิดสอนใน 2 วิชาเอก คือ ‘คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ’ เรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น เพื่อนำไปต่อยอดเป็นระบบ AI กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ 

พร้อมทั้งมีการเรียนการสอน ‘เทคโนโลยีการเรียนรู้’ ที่เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เน้นให้เข้าใจธรรมชาติของการรับรู้-เรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่น ทั้งการออกแบบ UX/UI หรือการพัฒนาแอปพลิเคชัน

โดยมีอาชีพสามารถเลือกทำอย่างหลากหลาย ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บแอปพลิเคชัน เกม นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ นักออกแบบ UI/UX ฯลฯ • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cs.tu.ac.th/course.php?gid=35&sid=45 (ภาคปกติ)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับ ‘คอมพิวเตอร์ประยุกต์’ ที่เน้นเรียนหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบกระชับเช่นเดียวกับเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ โดยจะมีวิชาที่เน้นให้พร้อมสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งหลักการวางแผนและการจัดการซอฟต์แวร์ Tester, Network & System Admin, Data Scientist หรือวิทยาการข้อมูล รวมถึงนักบริหารจัดการสารสนเทศในองค์กร เน้นไปที่การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง น้อง ๆ จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในสายงานนั้น ๆ อีกด้วย

158555430126

โดยเด็กที่เลือกเรียนในหลักสูตรดังกล่าว สามารถต่อยอดในสายอาชีพได้จำนวนมาก ได้แก่ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ ฯลฯ • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cs.tu.ac.th/course.php?gid=36&sid=50 (ภาคพิเศษ)  http://bit.ly/2u9D7TS (ความแตกต่างระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษ) 

หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาตรีควบโท หลักสูตรมาแรงที่น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ โดยเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่หลากหลาย ผ่านการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดได้ รวมถึงแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่ทุกองค์กรต้องใช้

ดังนั้น น้อง ๆ ที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ มั่นใจได้เลยว่าจบไปมีงานทำแน่นอน อาทิ สายงานด้านอุตสาหกรรม การจัดการกระบวนการดำเนินงาน สายงานด้านโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งหรือสายการบิน และ สายงานด้านธุรกิจการเงิน การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการรายได้ 

อย่างไรก็ตาม ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://math.sci.tu.ac.th/?p=program&type=bsc_immaspecial  https://www.u-review.in.th/th/edu/153