มดอาสา แจกแอลกอฮอล์แก่ชุมชน ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

 มดอาสา แจกแอลกอฮอล์แก่ชุมชน ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

มดอาสา ของมจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนโดยรอบ มจธ.บางขุนเทียน พร้อมให้คำแนะนำประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื่้อโควิด-19

มดอาสา จาก สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (NBF)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ผลิตแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ 70%  ให้แก่ประชาชนในชุมชนหัวป่า ชุมชนวัดลูกวัว และชุมชนแก้วขำทับ ซึ่งเป็นสามชุมชนที่อยู่รอบ มจธ. บางขุนเทียน เพื่อใช้ในชุมชน ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆ

โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้แทนจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) เป็นผู้ส่งมอบ

158554906533

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการป้องกันตนเอง และวิธีทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ อาทิเช่น การล้างมือ ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย

รวมถึง ยังได้แนะนำวิธีปฎิบัติตน เมื่อต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยง ตามหลักการ Social Distancing การเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคม เป็นไปตามเป้าหมายของ มจธ.ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือชุมชน สังคมรอบข้างทั้งในด้านของการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย

158554899923