ฟังทางนี้!! ผู้ประกันตนว่างงานจาก โควิด-19 ขอรับประโยชน์ทดแทนหน้าเว็บ สปส.

ฟังทางนี้!! ผู้ประกันตนว่างงานจาก โควิด-19 ขอรับประโยชน์ทดแทนหน้าเว็บ สปส.

ผู้ประกันตนว่างงานจาก โควิด-19 ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บ สปส. กรณีว่างงานอื่นๆ เข้าเว็บ empui

 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ในกรณีนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมาทำงาน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ให้กักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

และกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบไม่สามารถทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง และหนึ่งในมาตรการของรัฐในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 คือ ให้ประชาชนลดการรวมตัวกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่องทางการให้บริการเป็นพิเศษ โดยการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยผู้ประกันตนกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และนายจ้างกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ COVID-19

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบทาง http://empui.doe.go.th/auth/index กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) จะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอ รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยยื่นเอกสารช่องทาง ดังนี้

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ

 2. ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา หรือ

3. ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขากำหนด หรือ

4. ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขากำหนด

               ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์ และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ผ่านช่องทาง e-mail ([email protected]) , Web board. Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Facebook.com/ssofanpage) หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)