โพลชี้ ประชาชน หนุน 'ทหาร' ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด

โพลชี้ ประชาชน หนุน 'ทหาร' ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจพบ ประชาชนส่วนใหญ่ "พอใจ" กรณี "ทัพบก" ส่งปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดที่สาธารณะเพื่อหยุดการระบาดของโควิด-19

วันนี้ (28 มี.ค.) สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ปฏิบัติการล้าง สิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-19 ของกองทัพบก ในช่วงวันที่ 21- 22 มีนาคม 2563 หลังจากที่กองทัพบกได้เริ่มมีการปฏิบัติการ ซึ่งการสำรวจ ครั้งนี้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,288 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้

158537887121

1. การรับทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนทั่วประเทศของกองทัพบก ในช่วงเวลา 01.00-05.00 . เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

อันดับ 1 ทราบ 81.47%

อันดับ 2 ไม่ทราบ 18.53%

158537888389

2. ในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกองทัพบกมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 มากที่สุด 47.75%

อันดับ 2 มาก 38.20%

อันดับ 3 ปานกลาง 10.84%

อันดับ 4 น้อย 2.15%

อันดับ 5 น้อยที่สุด 1.06%

158537891639

3. ประชาชนคิดว่าปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของกองทัพบก เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 มากที่สุด 43.24%

อันดับ 2 มาก 38.09%

อันดับ 3 ปานกลาง 14.65%

อันดับ 4 น้อย 3.06%

อันดับ 5 น้อยที่สุด 0.96%

158537893218

4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 เชื่อมั่นมาก 37.82%

อันดับ 2 เชื่อมั่นปานกลาง 32.83%

อันดับ 3 เชื่อมั่นมากที่สุด 19.80%

อันดับ 4 เชื่อมั่นน้อย 6.60%

อันดับ 5 เชื่อมั่นน้อยที่สุด 2.95%

158537895231

5. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ

อันดับ 1 มีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้ 26.52%

อันดับ 2 มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้ 22.12%

อันดับ 3 สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้ 19.08%

อันดับ 4 มีส่วนสนับสนุนนโยบายการป้องกันโรคโควิด–19 ของรัฐบาล 17.42% อันดับ 5 มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 14.86%

158537896516

6. ข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทัพบก คือ

อันดับ 1 ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ในการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 29.94%

อันดับ 2 ขยายพื้นที่/สถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกให้ทั่วถึง 27.49%

อันดับ 3 ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 21.58%

อันดับ 4 แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ให้กับประชาชน 12.52%

อันดับ 5 ประชาสัมพันธ์มาตรการของกองทัพบกให้มากขึ้นและหลากหลายช่องทาง 8.47%