บลจ.กสิกรไทย ยัน ‘ไม่ปิดกองทุน’

บลจ.กสิกรไทย ยัน ‘ไม่ปิดกองทุน’

บลจ.กสิกรไทย ยืนยันไม่ปิดกองทุน ย้ำทุกกองเน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี พร้อมมีธนาคารกสิกรไทย เสริมมาตราการสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่ง

เมื่อวันที่ 27 มี..ที่ผ่านมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่อง ความมั่นคงของกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทย ระบุว่า กองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กสิกรไทยยังไม่มีปัญหาเรื่องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และไม่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากบลจ.กสิกรไทยมีการกระจายการลงทุนไปในทั้งเงินฝากและตราสารหนี้

หลากหลายประเภททั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงสูงและส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยที่ระดับ A ขึ้นไป สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีเครดิตที่ดี

นอกจากนี้ ด้วยความสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ที่ได้มีการดูแลและมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงของบลจ.กสิกรไทยในฐานะที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมาโดยตลอด ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทยมีการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทยมีคุณสมบัติอยู่ในกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องของธปท. โดยมีธนาคารกสิกรไทย ที่พร้อมให้การสนับสนุน ตามมาตรการของธปท.ด้วยการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงิน หรือ นำหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น และสร้างความมั่นใจผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม บลจ.กสิกรไทย เชื่อมั่นว่าหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะวลาอันสั้น จึงขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจในการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กสิกรไทยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี และขอยืนยันว่าจะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืดวันชำระเงินค่าขายคืน และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง