จุฬาอารี แนะ ผู้สูงอายุ ยึดหลัก “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่ออยู่รอด”

จุฬาอารี แนะ ผู้สูงอายุ ยึดหลัก “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่ออยู่รอด”

โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย หรือ “จุฬาอารี” ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 เลี่ยงการติดเชื้อและสูญเสีย แนะนำสูงวัยยึดหลัก “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่ออยู่รอด” 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ควรเตรียมยารักษาโรคประจำตัว อาหาร และน้ำดื่มให้เพียงพอ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ กินร้อน แยกจาน แยกช้อน ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ หลีกเลี่ยงการกอด การอุ้ม หรือการสัมผัส หากมีสมาชิกในบ้านที่เจ็บป่วย ให้แยกการกินอยู่และการนอน และเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว เพื่อใช้ทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจับสิ่งของ เมื่อกลับถึงบ้านให้ทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสบู่ทันที กลับไปทำความสะอาดจุดต่างๆ โดยเฉพาะลูกบิดที่เพิ่งจับ อาบน้ำ สระผม และซักเสื้อผ้าทันที หากมีไข้ หายใจขัด หอบ ไอ มีอาการคล้ายเป็นหวัด ให้รีบไปพบแพทย์

158531345824

สำหรับ ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านหรือติดเตียง ลูกหลานและผู้ดูแลควรปฏิบัติดังนี้ ไม่ควรให้ออกนอกบ้าน เพื่อลดการนำเชื้อมาสู่สมาชิกในบ้าน หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ควรพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว และใช้ทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจับสิ่งของ ทำความสะอาดมือทันทีที่ถึงบ้านด้วยเจลหรือสบู่ กลับไปทำความสะอาดจุดต่างๆ โดยเฉพาะลูกบิดที่เพิ่งจับ อาบน้ำ สระผม และซักเสื้อผ้าทันที สำหรับสมาชิกในครอบครัว เมื่อเข้าพบผู้สูงอายุควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ เตรียมยารักษาโรคประจำตัวไว้อย่างน้อย 3 เดือน ดูแลเรื่องความสะอาดทั้งของกินและของใช้ ทุกอย่าง หากสมาชิกในบ้านหรือผู้ดูแลเจ็บป่วยให้แยกตัวออกจากผู้สูงอายุและคนอื่นๆ หากผู้สูงอายุมีไข้ หายใจขัด หอบ ไอ มีอาการคล้ายเป็นหวัด ให้รีบพาไปพบแพทย์

158531345890