คกก.นมโรงเรียนขยายเกณฑ์ เพิ่มกลุ่มเด็กได้ดื่มนมฟรี

คกก.นมโรงเรียนขยายเกณฑ์ เพิ่มกลุ่มเด็กได้ดื่มนมฟรี

คณะกรรมการนมโรงเรียน ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ หลังพบเด็กลดลงกว่า 4 แสนคน ให้นักเรียนบ้านไม่เข้าเกณฑ์ดื่มนมฟรี

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อเร็วๆนี้ ได้เห็นชอบร่าง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ที่จำนวนเด็กนักเรียนลดลง โดยภาพรวมทั้ง 5 เขตพื้นที่ มีจำนวนนักเรียน 7,011,600 คน ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 4 แสนคน โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปีซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณสิทธิการจำหน่ายที่มีแนวโน้มปรับลดลงด้วย

โดยร่างประกาศ ดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ให้ปรับคำนิยามของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม รวมถึงผู้ผลิตตามตามใบอนุญาตผลิตอาหารที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ด้วย จากเดิมที่ กำหนดให้เป็นผู้ผลิตตามใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ที่ควบคุมอาหารผลิตอาหารเสริม(นม) โรงเรียนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว แต่เพียงอย่างเดียว

แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเภท ต้องมีใบรับรองหรือสำเนาใบรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือจีเอ็มพี หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมหรือจีเอพี ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีเอกสารจากหน่วยงานที่ให้การรับรองแสดงว่าได้รับการรับรองของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หรือฟาร์มโคนมที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม น้ำนำโคมาใช้ผลิตนมโรงเรียน

สำหรับพิจารณาสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน จากเดิมที่การจัดสรรสิทธิของผู้ประกอบการ จะอ้างอิงตามบันทึกข้อตกลง(MOU) การซื้อขายน้ำนมโคปี 2562/63 ที่จะได้รับจัดสรรสิทธิรวมกันทุกลุ่ม ไม่เกิน 80 ตันต่อวัน นั้น ที่ประชุมเห็นว่ามีความขัดแย้งกับ MOU ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารระบบการผลิตน้ำนมโคและการประกอบอาชีพของเกษตรกร จึงเห็นสมควรให้ เลื่อนการพิจารณาดำเนินการในปีถัดไป โดยจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการจำกัดการจัดสิทธิก่อนทำ MOU

 

 

โดยการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนของหน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม นั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิดภาคเรียน หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดภาคเรียน หน่วยจัดซื้อสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการส่งมอบนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทราบ โดยกำหนดให้หน่วยจัดซื้อชำระค่านมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือตามที่กำหนดในสัญญา

ส่วนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนม การศึกษา 2562 นั้น ที่ประชุมเห็นชอบ ให้สิ้นสุดภายในวัยที่ 31 มี.ค. นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการสนับสนุนนมโรงเรียน ให้รวมถึงเด็กในครอบครัว และศูนย์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือขอหารือเรื่องสิทธิในการสนับสนุนนมโรงเรียนให้แก่ครอบครัว หรือศูนย์การเรียน หรือบ้านเรียน ซึ่งจัดเป็นสถานศึกษา

โดยที่ประชุมเห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีและวัตถุประสงค์โครงการ นั้น ให้หมายความเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษา เอกชน ประเภท สามัญเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่เป็นบ้านเรียน