แบงก์งัด‘ปันผลระหว่างกาล’อุ้มผู้ถือหุ้น  เหตุเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น

แบงก์งัด‘ปันผลระหว่างกาล’อุ้มผู้ถือหุ้น  เหตุเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น

แบงก์ใหญ่ ทยอยเลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ AGM ไม่มีกำหนด  ทั้ง “ไทยพาณิชย์ กรุงศรี กรุงไทย”  จนกว่าสถานการณ์ “โควิด-19” คลี่คลาย  พร้อมงัดมติบอร์ดจ่ายปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามกำหนดเดิม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนรัฐบาลต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ที่มีกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)ในเดือนเม.ย.นี้ ต้องประกาศเลื่อนการจัดประชุมออกไปไ่ม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 จะคลี่คลาย 

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (KTB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วานนี้ (26 มี.ค.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น 

ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย  แม้ว่าธนาคารจะจัดเตรียมมาตรการรับมือเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 มี.ค. จึงมีมติการเลื่อนประชุมออกไป ซึ่งจะไม่กระทบกับการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ยังอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.9075 และ 0.753 บาท ตามลำดับ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 23 เม.ย.2563 

" คณะกรรมการพิจารณา จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปไม่มีกำหนด" 

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)(BAY) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 25 มี.ค.มีมติให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมกำหนดจัดในวันที่ 23 เม.ย.2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าการแพร่ระบาดจะลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท Record Date วันที่ 9 เม.ย. กำหนดจ่าย 23 เม.ย.2563

เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)(SCB) คณะกรรมการธนาคารมีมติเมื่อวันที่ 24 มี.ค. อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่2เม.ย.2563  ออกไปจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะคลี่คลาย พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ4 บาท  Record Date วันที่10 เม.ย. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่22เม.ย.256  ทั้งนี้ ให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยอาศัยมาตรา115วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้