สังคม​ (คอนโดมิเนียม)​ วุ่นวาย! เพราะ​ (คน) ​ไม่เคารพกฎ​กติกา

สังคม​ (คอนโดมิเนียม)​ วุ่นวาย! เพราะ​ (คน) ​ไม่เคารพกฎ​กติกา

ในทุกๆ สังคมล้วนมีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับสังคมคอนโดมิเนียม โดยในระบบอาคารชุด มีข้อกำหนด 5 เรื่องผู้ซื้อ เจ้าหน้าที่ ผู้อยู่อาศัยควรรู้และปฏิบัติตาม

สังคมของครู​อาจารย์​ นักเรียน​ นักศึกษา ​และผู้ปกครอง​ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง​ล้วนถูกกำหนดจัดวางกฎ​กติกา​ระเบียบ​ข้อบังคับ​ เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ​เกิดความเรียบร้อย หรือสังคมของครอบครัวก็ยังมีกฎ​กติกา​การอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อให้การอยู่อาศัย​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ความปรกติสุข แม้กระทั่งพลเมืองของประเทศ ​ผู้ปกครอง​ ผู้มีอำนาจของบ้านเมือง​ยังกำหนดให้มี​กฎหมาย​หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประมวลกฎหมาย​ หรือข้อกำหนด​คำสั่ง​หรือประกาศ​หรือระเบียบ​เพื่อบังคับใช้แก่พลเมือง​ไว้ยึดหลักกฎหมายดังกล่าวเป็นแนวทางการอยู่อาศัย​การดำรงชีวิต​ให้เกิดความสุจริต​ถูกต้อง​ตามหลักกฎหมายบ้านเมืองนั้นๆ ​ต่อไป 

​อย่างไรก็ตาม ​เมื่อพลเมืองหรือคน​บางกลุ่ม​ไม่เคารพกฎ​กติกา ก่อให้เกิดความเสียหาย​ต่อบุคคล ​นิติบุคคลอื่น​ บุคคล ​นิติบุคคลนั้น​ย่อมต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ​เช่น ​ยกเลิกการเป็นครู​อาจารย์​ นักเรียน ​นักศึกษา หรือให้ออก​ ​หรือถูกภาคทัณฑ์​หรือตักเตือน​หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ​เป็นต้น

​ระบบอาคารชุด ​"คอนโดมิเนียมภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด​ อาจมีบุคคล ​นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด​คอนโดฯ ​รวม 3-4 ​ฝ่ายที่สำคัญ ​ได้แก่​ ผู้ประกอบการ​เจ้าของโครงการ​หรือผู้ขาย​ ผู้ซื้อ ​ผู้อาศัย ​พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ ผู้จัดการ ​กรรมการ ​คณะกรรมการ ​และฝ่ายจัดการอาคารชุด ​เป็นต้น

​หากพื้นที่พัฒนาโครงการมีจำนวนมาก​ อาจพบเห็นจำนวนห้องชุดมาก​มีผู้ซื้อ​ผู้อาศัยเป็นจำนวนมากตามไปด้วย​ ดังนั้น​ระบบอาคาชุด​คอนโดฯ ภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด ​จึงกำหนด​และแบ่งอำนาจหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น​ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ​ได้แก่ 

​เจ้าของโครงการ​ผู้พัฒนาที่ดินสร้างโครงการ ​ผู้ขาย​มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน​ก่อสร้างโครงการ ​ผู้ซื้อ​มีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด​ พนักงานเจ้าหน้าที่ ​"กรมที่ดินมีหน้าที่พิจารณาจัดทำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด​รับคำขอจดทะเบียนอาคารชุด ​จดทะเบียนสิทธิ​-​นิติกรรมห้องชุด ​จดทะเบียน ผู้จัดการ​ กรรมการ ​ข้อบังคับ​เลิกอาคารชุด​ ​เป็นต้น 

ผู้จัดการนิติบุคคล​กรรมการ​คณะกรรมการ​และฝ่ายจัดการอาคารชุด ​ผู้รับจ้าง​ตามสัญญาจ้าง​มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ​กติกา​ระเบียบข้อบังคับ​ และกฎหมาย​ ​เพื่อให้งานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล​ แต่ละฝ่าย​เกิดความสงบเรียบร้อย​เป็นปรกติสุข

อย่างไรก็ตาม ​สังคมคอนโดฯ ​ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาด เล็ก ​กลาง ​หรือใหญ่​ อาจแตกต่างกัน ​หรืออาจคล้ายคลึงกัน เช่น ทุกแห่ง​มีกฎ​กติกา​ ระเบียบ​ ข้อบังคับการอยู่อาศัยที่คล้ายคลึง ​หรือเหมือนกันกับโครงการแห่งอื่น ​และมีกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด​และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง​เพื่อการควบคุมกำกับการอยู่อาศัย​

ระบบอาคารชุด​ อาจกล่าวได้ว่านอกจากการมีกฎ​กติกา และกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว​ ยังมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ​และที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง​เคารพ​ยึดถือปฏิบัติ

อาจถือเป็นเรื่องปรกติของสังคมการอยู่อาศัยร่วมกัน​ ย่อมมีทั้งคนดี​คนไม่ดี​ผสมคละเคล้ากัน​ คนดีจะเคารพกฎ​กติกา​ ส่วนคนไม่ดี​จะไม่เคารพกฎ​กติกา และเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำของคนไม่ดี​ย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง​ ทั้งตำรวจ ​พนักงานอัยการ ​ศาล ​หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณากำหนดบทลงโทษต่อคนไม่ดี​คนกระทำผิดกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม​ระบบอาคารชุด ​"คอนโดมิเนียม​" ถูกกำหนดให้มีข้อกำหนดเพื่อการปฏิบัติ​การอยู่อาศัยร่วมกัน​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ดังต่อไปนี้

1.​ *ข้อบังคับ​* ถือเป็นกฎหมายลูก ​ทุกโครงการ​นิติบุคคลอาคารชุดต้องมี​ "ไม่มีไม่ได้

2.​ *ระเบียบการพักอาศัย​* เป็นเครื่องมือของการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินส่วนบุคคล​ส่วนกลาง ​ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ​ภายในโครงการอาคารชุด หากฝ่าฝืน​ทำให้เกิดความเสียหาย​เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ​ผู้นั้นอาจต้องถูกตักเตือน​และได้รับโทษตามที่กำหนด 

3.​ *มติที่ประชุม​* มี ​2 ​ประเภทที่สำคัญ​ ได้แก่ ​มติที่ประชุมคณะกรรมการ​ และมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม​มติดังกล่าว​ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ​ระเบียบ​และกฎหมาย โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง​มีหน้าที่ตรวจสอบ​ศึกษา​อีกทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว

4.​ *ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด ล้วนเป็นข้อกฎหมายที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องศึกษา​ถือปฏิบัติ​ทั้งประกาศ​ระเบียบ​กฎกระทรวง​ ฯลฯ เป็นต้น

5.​ *พ.ร.บ.อาคารชุด​* ประมวลกฎหมาย​และ พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง 

การที่ภาครัฐ​ "กรมที่ดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดทั้งข้อบังคับ​ระเบียบ​มติที่ประชุม​และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาบังคับใช้แก่ ผู้ขาย ​ผู้ซื้อ ​กรรมการ ​ผู้จัดการ ​พนักงานเจ้าหน้าที่​ เป็นต้น ​ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ​เกิดความสงบเรียบร้อย ​เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง​สังคมส่วนรวม 

แต่หากพบการกระทำผิดของผู้ใด​ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง​ต้องตักเตือน​ บอกกล่าวให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง​ หากยังฝ่าฝืน​ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย​เดือดร้อน ​ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ​ดูแล​แก้ไข ให้สังคมอาคารชุดดังกล่าว​เกิดความสงบสุข​เรียบร้อยต่อไป