ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งห้าม นศ.ลาไปต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งห้าม นศ.ลาไปต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 2 สั่งห้ามนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันนี้ 26 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงไม่อนุญาตให้ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลาเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งห้าม นศ.ลาไปต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งห้าม นศ.ลาไปต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19