'บิ๊ก ดาต้า' ภาคเกษตร การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนผ่าน

'บิ๊ก ดาต้า' ภาคเกษตร การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนผ่าน

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ ทรานส์ฟอร์เมชั่น กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว “Big Data” คือเครื่องมือหนึ่งของเปลี่ยนผ่านเพื่ออยู่ให้ได้ในยุคแห่งการผันแปรนี้

ในการสัมมนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ว่า ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ  สศก. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 10 กระทรวง เพื่อเร่งจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปแล้วนั้น เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ต้องมีแนวทางที่ตรงกันในการขับเคลื่อน Big Data ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรฯ 

โดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

158254983253

สศก. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ที่จัดทำมากว่า 40 ปี และขณะนี้ สศก. ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯเช่น  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ปัจจุบันมีจำนวน333 รายการ บนพื้นฐานการจัดทำชุดข้อมูล (Data set) ตามความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานใน สศก. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มาร่วมดำเนินการโดยจะให้บริการข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ มีการเตือนภัยและการวางแผนการผลิตภาคเกษตร ช่วยให้ทุกภาคส่วนปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดการสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ 

158254984725

ศูนย์ NABC จะมีข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรฯ  ได้แก่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ซึ่งเป็นข้อมูลต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลทางด้านการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น

กระทรวงพาณิชย์ ด้านการตลาด กระทรวงการคลัง ด้านการเงินของเกษตรกรและแหล่งเงินทุน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสภาพภูมิอากาศ และข้อมูลพื้นที่ป่าไม้  กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร กระทรวงสาธารณสุข ด้านการใช้ผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล เป็นต้น

ส่วนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา

ารเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคการเกษตรด้วยBig Data นับเป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่ไม่ได้ให้แต่ชื่อแต่หมายถึงชีวิตใหม่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น