‘ยื่นภาษี’ ปี62 ‘ลดหย่อน’ อะไรได้บ้าง?

‘ยื่นภาษี’ ปี62 ‘ลดหย่อน’ อะไรได้บ้าง?

เช็คลิสต์รายการ "ลดหย่อน" ก่อน "ยื่นภาษี" ปีภาษี 2562 ภายใน 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

ถึงเวลา "ยื่นภาษี" ปี 2562 ในปีนี้กรมสรรพากรขยายเวลาให้บุคคลธรรมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โลยเลื่อนวันยื่นภาษี จาก 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ยื่นภาษีที่สรรพากรและไปรษณีย์) และ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ยื่นภาษีออนไลน์) เป็น 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ในทุกช่องทาง

"ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามกฎหมาย โดยบุคคลที่ต้อง "ยื่นภาษี" จะต้องมีรายได้หรือเงินได้ รวมมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน หรือ 120,000 บาทต่อปี ส่วนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละคนที่จะต้อง "จ่ายภาษี" จะถูกคำนวณแตกต่างกันออกไปตามขั้นของเงินได้สุทธิ 

"เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ"


สำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับการยกเว้นในการคิดอัตราภาษี คือกลุ่มที่รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักลบจากค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนเป็นที่เรียบร้อย) เหลือไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีรายได้ตลอดทั้งปีรวมแล้วไม่เกิน 310,000 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,833 บาท เมื่อถูกหักค่าลดหย่อนส่วนตัวสูงสุด 160,000 บาท จะเหลือสัดส่วนเงินได้สุทธิที่ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี

ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้รวมตลอดทั้งปีมากกว่า 310,000 บาท หรือมากกว่าเดือนละ 25,833 บาท จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามระดับรายได้สุทธิ 

158089021685

อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2562 มีหลายมาตรการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หลายรายการ ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีส่วนตัว การออม ประกัน ไปจนถึงมาตรการต่างๆ จากภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหากบริหารจัดการได้ดี บางคนอาจไม่ต้องเสียภาษี หรืออาจได้คืนเงินภาษีด้วย

โดยปีภาษี 2562 มีสิทธิประโยชน์ "ลดหย่อนภาษี" ได้ดังนี้