Circular Eco. I Agritech and Innovation Center หนุน Smart farming

Circular Eco. I  Agritech and Innovation Center หนุน Smart farming

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมกันมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กับ 12 มหาวิทยาลัยและ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่ผ่านการคัดลือกในเบื้องต้น

อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้รูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ และจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

ศูนย์ AIC ที่ก่อตั้งขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 

กระทรวงฯ มีเป้าหมายในปี 2563 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จ จำนวน 77 ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และให้มีศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร

UK Climate Change

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและอิตาลี ประจำประเทศไทย กำหนดจัดงาน “Climate Change: Meeting the Immediate Threat” เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการดำเนินงานในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวางแผนจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2020 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26

โดยงาน “Climate Change: Meeting the Immediate Threat” จะเป็นกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยให้ร่วมกันดำเนินงานเพิ่มเติม และส่งเสริมแนวทางที่สามารถดำเนินงานได้จริง ในแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจ

โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ไอคอนสยาม

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand’s progress on climate change, priority and thoughts on climate negotiations”