ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 49 กมธ.แก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 49 กมธ.แก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน (นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพของประชาชน (PM 2.5) (นายเรวัต วิศรุตเวช เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ออกแบบอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5) (นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพรเป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 (นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานอย่างเป็นระบบ (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาและหามาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน (นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมาตรการแก้ปัญหา (นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณีกับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดeเนินการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน (นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 และข้อ 50 ประกอบด้วย

 

              1. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

              2. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

              3. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

              4. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย

              5. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

              6. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม

              7. นายจารุพล เรืองสุวรรณ

              8. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์

              9. นางสาวชนก จันทาทอง

              10. นายชนินทร์ รุ่งแสง

              11. นายเชษฐา โมสิกรัตน์

              12. นายดนัย ธีวันดา

              13. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

              14. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

              15. นายธนิตพล ไชยนันทน์

              16. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

              17. นายธารา กุศลชาติธรรม

              18. นายนพร โพธิ์พัฒนชัย

              19. นางนฤมล ธารดำรงค์

              20. นางนันทนา สงฆ์ประชา

              21. นายนิติพล ผิวเหมาะ

              22. นายบัญญัติ เจตนจันทร์

              23. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

              24. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ

              25. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย

              26. นายไผ่ ลิกค์

              27. นายพรพจน์ เพ็ญพาส

              28. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

              29. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ

              30. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

              31. นางสาวภาดาท์ วรกานนท์

              32. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

              33. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน

              34. นางวรลักษณ์ ศรีสอาด 

              35. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

              36. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

              37. นายศาสตรา ศรีปาน

              38. นายศุภชัย ใจสมุทร

              39. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี

              40. นางสาวสกุณา สาระนันท์

              41. นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร

              42. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา

              43. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

              44. นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ

              45. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

              46. นายองอาจ วนามากสมบัติ

              47. นายอนันต์ ฤกษ์ดี

              48. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

              49. นายอำนาจ วิลาวัลย์

              จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

              ชวน หลีกภัย

              ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 49 กมธ.แก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 49 กมธ.แก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 49 กมธ.แก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/026/T_0068.PDF