เทสโก้โลตัส ชู 'ตลาดนำ' ดันมูลค่าผลิตผลเกษตร ต่อยอด 'ฟู้ดเซฟตี้'

เทสโก้โลตัส ชู 'ตลาดนำ' ดันมูลค่าผลิตผลเกษตร ต่อยอด 'ฟู้ดเซฟตี้'

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทั้งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบรรดาผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่มุ่งพัฒนา “ผลผลิตทางการเกษตร”

โดยลงพื้นที่เจาะตรงเกษตรกรต้นน้ำ! วางโครงข่ายเกษตรปลอดภัยตามเมกะเทรนด์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งวานนี้ (31 ม.ค.) เทสโก้ โลตัส และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการผลิตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่ง เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินโครงการซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร (direct sourcing) ตั้งแต่ปี 2553 และเพิ่มปริมาณการรับซื้อขึ้นทุกปี สานนโยบายเกษตรปลอดภัยก่อนก้าวสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคตตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภัยมากขึ้น

ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักใบที่มีศักยภาพ ลงพื้นที่เพื่อเป็น “พี่เลี้ยง” ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส สามารถขยายโครงการซื้อตรงไปสู่เกษตรกรครอบคลุม 4 ภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้รับซื้อ “ผักใบ” จากเกษตรแปลงใหญ่ 4 แหล่งหลักครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปริมาณรับซื้อ 70 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 120 สาขาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ปริมาณรับซื้อ 97 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 55 สาขาทั่วภาคใต้ ภาคกลาง” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณรับซื้อ 72 ตันต่อเดือน จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 54 สาขาทั่วภาคกลาง ภาคเหนือ” วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ปริมาณรับซื้อ 35 ตันต่อเดือน เพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 120 สาขาทั่วภาคเหนือ

การรับซื้อผักตรงจากทั้ง 4 แหล่ง มีปริมาณกว่า 270 ตันต่อเดือน สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้เกษตรกร 600 ครัวเรือน โดยเทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าหมายขยายโครงการสู่เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มอื่นๆ ในอนาคต ภายในสิ้นปี 2563 จะครอบคลุมเกษตรกร 1,000 ครัวเรือน"

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตแล้ว ยังให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อผลักดันผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP รวมไปถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สำหรับ โครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน ครอบคลุมการรับซื้อฟักทองพันธุ์ทองอำไพ จากชมรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพอิสระคนพิการ พื้นที่ปลูกฟักทองรวมกว่า 90 ไร่ ใน จ.เชียงใหม่และเชียงราย ผลผลิตทั้งหมดรวบรวมเข้าโรงคัดบรรจุ ต.อุโมงค์ เพื่อส่งจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ในภาคเหนือ

**************

ดึงโมเดิร์นเทรดยกระดับสินค้าเกษตร

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทย และแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเน้นพัฒนาความร่วมมือกับ “โมเดิร์นเทรด” ที่มีความพร้อมทั้งด้านโนว์ฮาว ช่องทางจำหน่าย สนับสนุนการขยายตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กระทรวงฯ จึงดำเนินงานร่วมกับเทสโก้ โลตัส สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน ที่สำคัญ คือ การตลาดที่จะช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน”

การวางแผนการรับซื้อของเทสโก้ โลตัส ทำให้เกษตรกรทราบความต้องการของตลาด และสามารถนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต

นับเป็นโมเดลความร่วมมือที่จะมีการใช้ศักยภาพค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในการขยายผล ต่อยอด สู่กลุ่มสินค้าเกษตรอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต เรียกว่า WIN WIN ทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรต้นน้ำ ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคในปลายน้ำ