สันนิบาตเทศบาล หนุน 'นิพนธ์' ลดเหตุตายบนท้องถนน-ช่วยชีวิตคน

สันนิบาตเทศบาล หนุน 'นิพนธ์' ลดเหตุตายบนท้องถนน-ช่วยชีวิตคน

สันนิบาตเทศบาล หนุน “นิพนธ์” ลดเหตุตายบนท้องถนน-ช่วยชีวิตคน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง“การป้องกันอุบัติเหตุบนถนนท้องถิ่น” ในการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

158047051866

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การกระจายเรื่องการบริการสาธารณะให้ท้องถิ่น เป็นแนวทางหลักของประเทศเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ให้สบายใจได้ว่า รัฐธรรมนูญปี 2540/2550/2560 ยังยืนยันว่าการบริการสาธารณะต้องเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาและแนวทางการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น ยังเป็นแนวทางที่ต้องเดินหน้าเรื่องการกระจายอำนาจในเรื่องบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับท้องถิ่น และทำอย่างไรให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง เพราะการบริหารที่ให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็เข้มแข็งตามไปด้วย โดยเชื่อว่าถ้าการแก้ปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนได้ จะปฏิเสธให้ท้องถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักไม่ได้ ในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 22,000 กว่าราย จากข้อมูลปี 2559 เสียชีวิตโดยเฉลี่ยวันละ 50 ราย มากกว่าการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ เสียหายมูลค่าทางเศรษฐกิจคนละ 10 ล้านบาท จึงถือว่าการแก้ปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน ทุกคนจึงมุ่งหวังไปยังท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงแก้กฎหมายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กลุ่มท้องถิ่น ทั้ง 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบล ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล และร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลเรื่องการจราจร และสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจดังกล่าว ทำให้เห็นว่ากลไกลทั้งหมด ถูกแก้ให้ท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลเรื่องจราจร จากเดิมบังคับใช้กฎหมายจราจรให้ตำรวจดูแลเรื่องจราจร ความปลอดภัยทางท้องถนนซึ่งเป็นภารกิจหลักเรื่องจราจร ความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่นต้องเข้ามาบทบาทมากขึ้น

158047053363

ความปลอดภัยทางท้องถนนต้องขอความร่วมมือ และถือโอกาสนี้ขอขอบคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เข้มแข็ง ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เสียชีวิต 373 ราย ลดลงจากเดิม 90 ราย การช่วยให้เสียชีวิตน้อยลงคือการทำบุญใหญ่ในการช่วยชีวิตคน ถือโอกาสนี้มาบอกบุญต่อ และขอบคุณท้องถิ่น สันนิบาตเทศบาล ที่ช่วยกันดูแลประชาชน และขอให้วางแผนวางมาตราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 ให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด โดยให้ตั้งเป้าลดลง 20 เปอร์เซ็นต์อีก

158047054861